POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest :

Łukasz Mackiewicz

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Łukasz Mackiewicz Kancelaria Radcy Prawnego” w Gdańsku

Numer NIP: 5842619441

Numer REGON: 222112276
Nr tel. 58 500 99 84

sekretariat@kmrp.pl

W związku z usługami świadczonymi przez Łukasza Mackiewicza jako Administrator Danych Osobowych zbiera on i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@kmrp.pl lub pisemnie na adres Kancelaria Mackiewicz Radcowie Prawni ul. Jaśkowa Dolina 75/15, 80 – 286 Gdańsk . W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: (i) „sesyjne” (session cookies) oraz (ii) „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Nie gromadzimy danych w celu dalszego odpłatnego przekazywania ich podmiotom trzecim, natomiast w pewnych okolicznościach – wskazanych wyraźnie – podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest w takim przypadku nie zawarcie umowy. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na stronie www przetwarzamy dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wdrożoną polityką, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy, której dotyczy kontakt. W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej ze świadczeniem usług Administratora.

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy. W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającego przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe oraz agencjom marketingowym. Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:
a. prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych (Administrator po uzyskaniu zgłoszenia przekazuje informacje o przetwarzaniu jej danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usuwania.)
b. prawo do sprostowania danych (Administrator na żądanie osoby usuwa ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych ewentualnie uzupełnia je w przypadku, kiedy są niekompletne);
c. prawo do ograniczenia przetwarzania (Administrator w przypadku zgłoszenia zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych)
d. prawo uzyskania kopii danych (Administrator przekazuje kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej dane, a w przypadku kolejnego wniosku o wydanie kopii dokumentów, Administrator poinformuje o konieczności dokonania opłaty zależnej od ilości wykonanych kopii).
e. prawo usunięcia danych (Administrator na żądanie osoby usunie dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żądanego z celów, dla których zostały zebrane).
f. prawo do przenoszenia danych osobowych (Administrator wydaje dostarczone dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i innego podmiotu).
g. prawo do skargi (osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych).
h. prawo do bycia zapomnianym (Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe w sytuacji, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
i. dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne;
ii. osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania;
iii. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej na adres: Kancelaria Mackiewicz Radcowie Prawni ul. Jaśkowa Dolina 75/15, 80-286 Gdańsk oraz w formie wiadomości elektronicznej na adres: sekretariat@kmrp.pl Administrator Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzieli Tobie za darmo informacji w zakresie, o których jako uprawniony zażądasz. Zawsze masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 kancelaria@giodo.gov.pl

Ponadto, dane będą przetwarzane, zgodnie ze wskazanymi powyżej celami – przez wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych osoby, które obowiązane są do zachowania tajemnicy. Dane będą przetwarzane i przechowywane będą formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla wskazanych powyżej celów – w sposób zapewniający wystarczające gwarancje by przetwarzanie Twoich danych odpowiadało wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Administrator w celu ochrony danych osobowych prowadzi należyty nadzór nad ich przetwarzaniem w taki sposób, że zapewnia odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, które minimalizuje ryzyko nieoporządzanego wycieku przetwarzanych danych. Zapewnia także odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w środowisku pracy.